نمایش همه پست های تگ شده با: علت پرخاشگری کودکان

۱۵مرداد۱۳۹۹

کنترل عصبانیت مهارت مهمی در زندگی است که باید از سنین کودکی به همه آموزش داده شود. رابطه کتابخوانی و کنترل پرخاشگری کودکان باعث شده کتاب ها بهترین ابزار آموزشی برای کنترل خشم کودکان شوند که می‌توان از راه خواندن کتاب موارد زیادی را به آن‌ها آموزش داد. والدین برای تربیت صحیح کودکان ابتدا باید عواطف و هیجانات آن هارا بشناسند چون این موضوع یکی از مهم ترین مسائل تربیتی به حساب می آید و ریشه بسیاری از پرخاشگری ها هیجانات کودک است.

[…]